Debatt_nu
 Jennie Järvå

Verktyg för socialt ansvarstagande – inte hinder

15 mars 2012

Malmö stad håller just nu på att ta fram en ny upphandlingsmodell som ska leda till ett större socialt ansvarstagande genom att de upphandlade företagen förbinder sig till att följa kollektivavtal och inte anlita svart arbetskraft samt till att ta emot arbetslösa och praktikanter. Nätverk Social Ekonomi Skåne – en regional paraply för idéburna organisationer, välkomnar att Malmö stad går i bräschen för något som egentligen borde vara en självklarhet för alla kommuner och landsting. Årligen upphandlas i Sverige varor och tjänster för sammanlagt 820 miljarder kronor vilket motsvarar 25 % av landets BNP! Lagen om offentlig upphandling (LOU) kunde vara ett verktyg för att uppnå en socialt hållbar samhällsutveckling, men används tyvärr allt för ofta till att köpa varor och tjänster så billigt som möjligt utan att hänsyn tas till de samhälleliga konsekvenserna ett sådant handlande ger.

Genom att låta lägsta pris vara rådande kriterium i upphandlingsförfarandet urholkas kvaliteten i de tjänster som upphandlas. Givetvis ska den offentliga sektorn hushålla med våra gemensamma resurser och konkurrensen och priset kan vara viktiga faktorer, men inte alltid utslagsgivande. Utöver priset borde offentliga aktörer ta ett större ansvar för kvaliteten i de tjänster som upphandlas. Ett alternativ kan vara att sätta ett fast pris på upphandlingen och att låta bästa innehållet och högsta kvalitet vinna.

Den idéburna sektorn med sina 22 000 organisationer i Skåne är sammantaget en stor aktör där medlems- och samhällsnyttan är de främsta målen. Ekonomiskt överskott återinvesteras i befintliga eller nya verksamheter som kommer både samhället och individen till nytta. I upphandlingsförfaranden bortses många gånger dessa mervärden som den idéburna sektorn producerar. För stora upphandlingsvolymer eller lägsta-pris-modellen gör det såväl för småföretagare som för idéburna organisationer nästintill omöjligt att svara på förfrågningar från den offentliga sektorn. Följden blir att enbart några få stora företag tävlar om upphandlingar. Vinsterna hamnar inte sällan utomlands och/eller i aktieägarnas fickor. Genom en tydligare samverkan mellan det offentliga och idéburen sektor skulle samhället få fler sociala innovationer och en starkare socioekonomisk utveckling. Den idéburna sektorn tillför mångfald och delaktighet i samhällsutvecklingen, vilka är viktiga faktorer i ett välfärdssamhälle. Socialt ansvarsfulla upphandlingar eller alternativa samarbetsformer såsom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är bra verktyg för att förverkliga uppdraget. Att ta vara på den idéburna sektorn som samhällsresurs borde vara en självklarhet för kommuner och andra offentliga aktörer.

TEXT: Nätverk Social Ekonomi Skåne; Arbetsgruppen Innovativ Upphandling; Eva Hall, Svenska Röda Korset; Björn Wäst, Skånes Stadsmission; Olof Eriksson, Coompanion Skåne; Erik Lindell, Furuboda Arbetsmarknad 

Nätverk Social Ekonomi Skåne är en ideell paraplyorganisation för idéburna organisationer i Skåne med syftet att samla, utveckla och stärka den idéburna sektorn som kraft i samhällsutvecklingen. Vi arbetar bland annat för ett större socialt ansvarstagande i offentliga upphandlingar i Skåne samt för att hitta alternativa former av samarbeten som gynnar både samhället och den enskilde individen.

Artikel i Dagens Samhälle

Idéburet Offentligt Partnerskap

Kartläggning av Social Ekonomi i SkåneLämna gärna en kommentar